هزینه چاپ مقاله

فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی یک مجله با دسترسی آزاد است. در این فصلنامه هیچ گونه هزینه ای برای انتشار مقالات دریافت نمی شود.