اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیروس فارسی

فیزیولوژی ورزشی استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

sirous.farsigmail.com
00989179243431
0000-0002-5339-4205

سردبیر

دکتر سید علی حسینی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

alihoseini_57miau.ac.ir
+989173027100
0000-0001-9122-3952

اعضای هیات تحریریه

دکتر مقصود پیری

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

m.peeriiauctb.ac.ir
00982122481649
0000-0003-1415-7319

دکتر محمد علی آذربایجانی

Azarbayjani استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

ali.azarbayjanigmail.com
00989123172908
0000-0001-5333-9639

دکتر مریم کوشکی جهرمی

فیزیولوژی ورزشی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

koushkie53yahoo.com
00987136134000
0000-0001-9563-9461

دکتر علیرضا فارسی

رفتارحرکتی استاد، گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a_farsisbu.ac.ir
00982129905822
0000-0002-2086-6632

دکتر یونس قاسمی

زیست فناوری دارویی استاد، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ghasemiysums.ac.ir
00987132122430
0000-0003-4172-0672

دکتر رضا حاجی آقایی

فارماکوگنوزی و داروسازی دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

rhajiaghaee74gmail.com
00982614764015

دکتر محسن ثالثی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

mhsnslsgmail.com
00987136134000
0000-0002-6829-8611

دکتر فرهاد دریانوش

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

daryanooshshirazu.ac.ir
00987136134000
0000-0001-6961-886X

دکتر پروین فرزانگی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

parvin.farzanegigmail.com
00981133032892
0000-0003-2128-3068

دکتر کریم آزالی علمداری

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران

azalofyahoo.com
00984134327500

دکتر عبدالصالح زر

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

sa_zarasyahoo.com
00989173027100
0000-0002-8884-6224

دکتر سیروس فارسی

فیزیولوژی ورزشی استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

sirous.farsigmail.com
00989179243431
0000-0002-5339-4205

دکتر سید علی حسینی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

alihoseini_57miau.ac.ir
+989173027100
0000-0001-9122-3952

کارشناس نشریه

دکتر حسین همایون فرد

فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی فیزیولوژی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

h.homayonfardgmail.com
00989171818779