دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-80 
4. اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش های صحرایی

صفحه 37-45

10.30495/varzesh.2021.1921845.1006

ایمان فتحی؛ رضا خلف زاده؛ پوریا پساوند؛ الهه کریمی زاده فرد؛ سارا سلطانی نژاد