دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1399 
1. مروری بر اثرات تمرین تناوبی با شدت بالا بر هورمون‌های مرتبط با چاقی

صفحه 1-18

10.30495/varzesh.2020.677981

توحید مبهوت مقدم؛ محمد مسافری ضیاءالدینی؛ مهرداد فتحی؛ سید رضا عطارزاده حسینی


5. اثر مکمل دهی دارچین بر نیمرخ چربی در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی

صفحه 48-57

10.30495/varzesh.2020.677914

مریم اسفندیارپور؛ علی حسین زاده گنابادی؛ فاطمه فرخایی؛ عبدالصالح زر