تأثیر مکمل یاری ویتامین E بر شاخص های آتروژنیک و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از تمرین اینتروال در موش های چاق نر ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، گروه تربیت‌بدنی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران

3 استادیار، گروه تربیت‌بدنی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی

4 استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان،

10.30495/varzesh.2021.1940733.1023

چکیده

مقدمه و هدف: چاقی از عوامل بروز بسیاری از اختلالات از جمله افزایش شاخص آتروژنیک است و یکی از راه‌کارهای کنترل آن، تمرینات بدنی است که این شرایط، خود نیز احتمال ایجاد پراکسیداسیون لیپیدی را افزایش می‌دهد. بنابراین پژوهش حاضر به منظور تأثیر مکمل‌یاری ویتامین E بر شاخص‌های آتروژنیک و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از تمرین اینتروال در موش‌های چاق نر ویستار انجام شد.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نوع تجربی و روش آزمایشگاهی بود. بدین منظور، 30 سر رت نر چاق نژاد ویستار به روش تصادفی به 4 گروه‌ کنترل (N=8)، مکمل (N=8)، تمرین (N=7) و تمرین+ مکمل (N=7) تقسیم شدند. برنامه تمرینی اینتروال شامل 8 هفته و هفتهای 5 جلسه دویدن روی نوار گردان و مدت زمان هر جلسه 30 دقیقه بود. مکمل ویتامین E نیز روزانه 300 میلی‌گرم به ازای هر گرم از وزن بدن به همراه آب آشامیدنی در دسترس حیوانات گروه مکمل قرار می‌گرفت.
یافته‌ها: در گروه‌ تمرین+مکمل متغیرهای (010/0=p) MDA، (001/0=p) AIP، (001/0=p) TC، (001/0=p) TG و (001/0=p) LDL-C نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌دار داشت. متغیر (001/0=p) MDA در گروه تمرین+مکمل نسبت به گروه‌های تمرین نیز کاهش معنی‌داری نشان داد. هم‌چنین در گروه تمرین نیز متغیرهای (031/0=p) AIP، (024/0=p) TC، (012/0=p) TG و (010/0=p) LDL-C نسبت به گروه کنترل کاهش داشت؛ در حالی‌که متغیر HDL-C در گروه‌های تمرین+مکمل (024/0=p) و تمرین (031/0=p) نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد (05/0>p).
بحث و نتیجه‌گیری: مکمل ویتامین E می‌تواند باعث بهبود شاخص آتروژنیک شده و از طریق افزایش فعالیت سیستم آنتی‌اکسیدانی سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از تمرین بدنی در موش‌های صحرایی چاق نیز شود؛ در حالی‌که آثار مثبت بهبود ترکیب بدن و کنترل چاقی حاصل از تمرین نیز به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها