اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر کیفیت زندگی کاری و ترکیب بدنی پزشکان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین الملل کیش، تهران، ایران

10.30495/varzesh.2021.1941889.1024

چکیده

مقدمه و هدف: کیفیت زندگی کاری رضایت کارکنان با نیازهای گوناگون از طریق منابع، فعالیت ها و نتایج ناشی از حضور در محل کار اشاره دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمری مقاومتی بر کیفیت زندگی کاری و ترکیب بدنی پزشکان زن بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 20 پزشک عمومی زن مراجعه کننده به باشگاه ورزشی گارد شهر شیراز به عنوان نمونه آماری انتخاب و در دو گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی را انجام دادند همچنین گروه کنترل در طول این مدت فقط فعالیت های روزانه خود را داشتند. قبل از شروع تمرینات و 24 ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی ترکیب بدنی به وسیله دستگاه ترکیب بدنی و کیفیت زندگی کاری به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی والتون اندازه گیری شد. جهت بررسی تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های اماری شاپیرو-ویلک، t مستقل و وابسته استفاده شد (05/0≥P).
یافته ­ها: تفاوت معنی داری در تغییرات آب کل بدن (27/0=P)، توده پروتئین (24/0=P)، توده مواد معدنی (09/0=P)، توده خالص بدن (97/0=P)، توده چربی (84/0=P) و کیفیت زندگی کاری (23/0=P) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه های تمرین و کنترل وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد پروتکل تمرین مقاومتی مطالعه حاضر بر بهبود کیفیت زندگی کاری و ترکیب بدنی پزشکان اثر موثر نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Liang Y, Wang H, Tao X. Quality of life of young clinical doctors in public hospitals in China’s developed cities as measured by the Nottingham Health Profile (NHP). Int J Equity Health. 2015; 14: 85. [DOI:1186/s12939-015-0199-2] [PMID:26400673] [PMCID:PMC4581107]
 2. Janati A, Sabbaghi A, Ghoddousinejad J, Baghban Baghestan E. Assessing the Quality of Work life of General Practitioners of Health Centers in Tabriz District: 2013. Depiction Health. 2014; 5(2): 27- 31. https://doh.tbzmed.ac.ir/Article/doh-96
 3. Bragard I, Dupuis G, Razavi D, Reynaert C, Etienne AM. Quality of work life in doctors working with cancer patients. Occup Med (Lond). 2012; 62 (1): 34- 40. [DOI:1093/occmed/kqr149] [PMID:22039092]
 4. Navidi I, Ghofranipour F, Taheri Z, Khorsandi M. The effect of morning exercise on quality of life among health center staff in arak city: A short report. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2014; 14 (2): 161- 66. http://journal.rums.ac.ir/article-1-2393-en.html
 5. Sallis R. Exercise is medicine: a call to action for physicians to assess and prescribe exercise. Phys Sports 2015; 43 (1): 22- 26. [DOI:10.1080/00913847.2015.1001938] [PMID:25684558]
 6. Khousravizadeh E, Khalaji H, Shavandi N. Status of physical activity, quality of work life and job stress Arak University employees. Contem Stud Sport Manage. 2014; 3 (6): 61- 72.
 7. Arab M, Shabaninejad H, Rashidian A, Rahimi A, Purketabi K. A survey on working life quality of specialists working in affiliated hospitals of TUMS. J Hosp. 2013; 11 (4): 19- 24. http://jhosp.tums.ac.ir/article-1-10-en.html
 8. Haghjoo M, zar A, Hoseini S A. The Effect of 8 weeks Zumba training on women’s body composition with overweight. JMJ. 2016; 14 (2): 21- 30. https://jmj.jums.ac.ir/article-1-684-en.pdf
 9. Saghebjoo M, Dastigerdi S, Afzalpour M E, Hedayati M. Effects of aerobic and resistance training on plasma visfatin levels in overweight women. Koomesh. 2012; 13 (2): 225- 232. http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-1166-en.html
 10. Hosseini SA, Kazemi N, Shadmehri S, Jalili Sh, Ahmadi M. The effect of resistance training in water and land with vitamin D supplementation on anti- mullerian hormone in women with polycystic ovary syndrome. Women Health Bull. 2019; 6 (2): e84882. [DOI:5812/WHB.84882]
 11. Zar A, Hoseini S, Pakdel E, Ahmadi F. The prevalence of overweight and obesity in the elder women of Shiraz nursing homes in 2016 and its association with physical activity. JOGE. 2018; 2 (4): 1- 10. [DOI:29252/joge.2.4.1]
 12. Sternlicht E, Frisch F, Sumida KD. Zumba ® Fitness workouts: are they an appropriate alternative to running or cycling. Sport Sci Health. 2013; 9: 155- 159. [DOI:10.1007/s11332-013-0155-8]
 13. Luettgen M, Foster C, Doberstein S, Mikat R, Porcari J. ZUMBA®: Is the “fitness-party” a good workout. J Sports Sci Med. 2012; 11 (2): 357- 358. [PMID:24137072] [PMCID:PMC3737860]
 14. Malek N, Shakhis F, Ghojeli A. Compare the effect of physical activity complex and aerobic fitness on level of girls’ students of Tehran university. J Harkat. 2002; 8 (1): 93- 102.
 15. Razavi T, Jafari A. Comparison of two type of training one session and two sessions in a week on physical fitness of students in Tehran university. J Harkat. 2001; 5 (1): 5- 23.
 16. Saedi S, Khalatbari J. Relationship between quality of work life and organizational health with job satisfaction. J Modern Indust Orga Psychol. 2010; 1 (4): 55- 64.
 17. Nikoie moghaddam M, Ghorbaninia R, Kamiabi A, Behzadi F, Mehrabian M. Assessment of the family physicians quality of working life in Kerman province 2010. J Med Council Iran. 2015; 33 (2): 101- 109. http://jmciri.ir/article-1-1772-en.html
 18. Shabaninejad H, Arab M, Rashidian A, Zeraati H, Bahrami S. Quality of working life of family physicians in Mazandaran. Hakim Health Sys Res. 2012; 15 (2): 178- 184.
 19. Weight CJ, Sellon JL, Lessard-Anderson CR, Shanafelt TD, Olsen KD, Laskowski ER. Physical activity, quality of life, and burnout among physician trainees: the effect of a team-based, incentivized exercise program. Mayo Clin Proc. 2013; 88 (12): 1435- 42. [DOI:10.1016/j.mayocp.2013.09.010] [PMID:24290117]