تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با باندهای الاستیک بر سندروم پیش از قاعدگی دختران نوجوان غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماریهای مادر و جنین، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.30495/varzesh.2021.1940379.1022

چکیده

مقدمه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی (PMS) به فرآیند وقوع دوره ای مجموعه ای از اختلالات جسمانی و خلقی- رفتاری زنان در چند روز اول قاعدگی گفته می شود که بر میزان باروری، سلامت قوای فکری و زندگی اجتماعی آنها تاثیر نامطلوب گذاشته و به دنبال آن دوره های بدون عارضه پدید می آید. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با باندهای الاستیک بر سندروم پیش از قاعدگی دختران نوجوان غیرفعال بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه ی نیمه تجربی 40 دختر نوجوان غیرفعال مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینات مقاومتی با باند الاستیک و کنترل تقسیم شدند. تمرینات مقاومتی با باند الاستیک به صورت 3 جلسه ی45 دقیقه ای در هر هفته و به مدت هشت هفته انجام گردید. ارزیابی سندروم پیش از قاعدگی آزمودنی ها با کمک پرسشنامه ی غربالگری علائم قبل از قاعدگی (PSST) در مراحل پیش و پس آزمون صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها، از آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، آنالیز کواریانس، آزمون t وابسته و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0P≤).
یافته­ها: نتایج نشان داد که قبل از مداخله تفاوت معناداری میان دو گروه آزمایشی از نظر ویژگی های جمعیت شناسی و علائم PMS وجود نداشت (05/0P≥) اما پس از مداخله، علائم PMS در گروه تمرین مقاومتی با باندهای الاستیک نسبت به گروه کنترل از نظر خلقی-رفتاری (31/2±61/7) در مقابل (65/3±84/15) و جسمانی (09/1±35/6) در مقابل (38/1±72/14) کاهش معناداری یافت (05/0P≤).
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که هشت هفته تمرین مقاومتی با باند الاستیک شدت علائم PMS را در دختران نوجوان کاهش می دهد. بنابراین، به نظر می رسد که تمرین الاستیک بتواند به عنوان یک رویکرد درمانی مطلوب برای دختران نوجوان غیرورزشکار مبتلا به PMS استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Choi SH, Hamidovic A. Association between Smoking and Premenstrual Syndrome: A Meta-Analysis. Front Psychiatry. 2020; 11: 575526. [DOI: 10.3389/fpsyt.2020.575526] [PMID:33324253] [PMCID:PMC7725748]
 2. Chumpalova P, Iakimova R, Stoimenova‑Popova M, Aptalidis D, Pandova M , Stoyanova M, et al. Prevalence and clinical picture of premenstrual syndrome in females from Bulgaria. Ann Gen Psychiatry. 2020; 19 (3): 1-7. [DOI:10.1186/s12991-019-0255-1] [PMID:31969927] [PMCID:PMC6964059]
 3. Pokharel P, Rana J, Moutchia J, Uchai Sh, Kerri A, Lorena Luna Gutiérrez P, et al. Effect of exercise on symptoms of premenstrual syndrome in low and middle-income countries: a protocol for systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2020; 10 (9): e039274. [DOI:10.1136/bmjopen-2020-039274] [PMID:32998927] [PMCID:PMC7528354]
 4. Ranjbaran M, Omani Samani R, Almasi-Hashiani A, Matourypour P, Moini A. Prevalence of premenstrual syndrome in Iran: A systematic review and meta-analysis. Int J Reprod BioMed. 2017; 15 (11): 679- 686. [DOI:10.29252/ijrm.15.11.679] [PMID:29404529] [PMCID:PMC5780553]
 5. Yilmaz-Akyuz E, Aydin-Kartal Y. The effect of diet and aerobic exercise on Premenstrual Syndrome: Randomized controlled trial. Rev Nutr. 2019; 32: e180246. [DOI:10.1590/1678-9865201932e180246]
 6. Çitil ET, Kaya N. Effect of Pilates exercises on premenstrual syndrome symptoms: a quasi-experimental study. Compl Ther Med. 2021; 57: 102623. [DOI:10.1016/j.ctim.2020.102623] [PMID:33246104]
 7. Freeman EW. Therapeutic management of premenstrual syndrome. Expert Opin Pharmacother. 2010; 11 (17): 2879- 89. [DOI:10.1517/14656566.2010.509344] [PMID:20687778]
 8. Virk M, Tahir A, Shahid H-B, Habib A. Effects of the 8 weeks’ aerobics exercises on non-athlete girls showing a symptom of the premenstrual syndrome. Gynecol Obstet (Sunnyvale). 2019; 9 (6): 1000507. https://www.longdom.org/open-access/effects-of-the-8-weeks-aerobics-exercises-on-nonathlete-girls-showing-a-symptom-of-the-premenstrual-syndrome-44044.html#ai
 9. Stoddard JL, Dent CW, Shames L, Bernstein L. Exercise training effects on premenstrual distress and Ovarian steroid hormones. Eur J Appl Physiol. 2010; 99 (1): 27- 37. [DOI:10.1007/s00421-006-0313-7] [PMID:17039366]
 10. Sutariya S, Talsania N, Shah C, Patel M. An interventional study (calcium supplementation and health education) on premenstrual syndrome-effect on premenstrual and menstrual symptoms. National J Community Med. 2011; 2 (1): 100- 4. [Corpus ID:74332514]
 11. Bellar DM, Muller MD, Barkley JE, Kim CH, Ida K, Ryan EJ, et al. The effects of combined elastic- and free-weight tension vs. free-weight tension on one-repetition maximum strength in the bench press. J Strength Cond Res. 2011; 25 (2): 459- 63. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3181c1f8b6] [PMID:20512067]
 12. Han K, Ricard MD. Effects of 4 weeks of elastic-resistance training on ankle-evertor strength and latency. J Sport Rehabil. 2011; 20 (2): 157- 73. [DOI:10.1123/jsr.20.2.157] [PMID:21576708]
 13. Webber SC, Porter MM. Effects of ankle power training on movement time in mobility-impaired older women. Med Sci Sports Exerc. 2010; 42 (7): 1233- 40. [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181cdd4e9] [PMID:20019625]
 14. Choi HM, Hurr Ch, Kim S. Effects of Elastic Band Exercise on Functional Fitnessand Blood Pressure Response in the Healthy Elderly. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17 (19): 7144. [DOI:10.3390/ijerph17197144] [PMID:33003575] [PMCID:PMC7579118]
 15. de Oliveira PA, Blasczyk JC, Junior GS, Lagoa KF, Soares M, de Oliveira RJ, et al. Effects of Elastic Resistance Exercise on Muscle Strength and Functional Performance in Healthy Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Phys Act Health. 2017; 14 (4): 317- 327. [DOI:10.1123/jpah.2016-0415] [PMID:28032811]
 16. Go´mez-Toma´s C, Chulvi-Medrano I, Carrasco JJ, Alakhdar Y. Effect of a 1-year elastic band resistance exercise program on cardiovascular risk profile in postmenopausal women. Menopause J. 2018; 25 (9): 1004- 1010. [DOI:10.1097/GME.0000000000001113] [PMID:29787478]
 17. Mahboubi M. Foeniculum vulgare as Valuable Plant in Management of Women's Health. J Menopausal Med. 2019; 25 (1): 1-14. [DOI:10.6118/jmm.2019.25.1.1] [PMID:31080784] [PMCID:PMC6487283]
 18. Badgujar ShB, Patel VV, Bandivdekar AH. Foeniculum vulgare Mill: A review of its botany, phytochemistry, pharmacology, contemporary application, and toxicology. Bio Med Res Inte. 2014; 2014: 842674: 1- 32. [DOI:10.1155/2014/842674] [PMID:25162032] [PMCID:PMC4137549]
 19. Xu Y, Yang Q, Wang X. Efficacy of herbal medicine (cinnamon/fennel/ginger) for primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Int Med Res. 2020; 48 (6): 1- 12. [DOI:10.1177/0300060520936179] [PMID:32603204] [PMCID:PMC7328489]
 20. Omidali F. The effect of Pilates exercise and consuming Fennel on pre-menstrual syndrome symptoms in non-athletic girls. Complement Med J Fac Nurs Midwifery. 2015; 5 (2): 1203- 13. http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-290-en.html
 21. Delaram M, Khairi S, Hodjati MR. Comparing the Effects of Echinophora-platyloba, Fennel and Placebo on Pre-menstrual Syndrome. J Reprod Infertil. 2011; 12 (3): 221- 6. [PMID:23926506] [PMCID:PMC3719290]
 22. Vishnupriya R, Rajarajeswaram P. Effects of aerobic exercise at different intensities in pre menstrual syndrome. J Obst Gynecol India. 2011; 61 (6): 675- 82. [DOI:10.1007/s13224-011-0117-5] [PMID:23204690] [PMCID:PMC3307925]
 23. Borenstein JE, Dean BB, Yonkers KA, Endicott J. Using the daily record of severity of problems as a screening instrument for premenstrual syndrome. Obstet Gynecol. 2007; 109 (5): 1068- 75. [DOI:10.1097/01.AOG.0000259920.73000.3b] [PMID:17470584]
 24. El-Lithy A, El-Mazny A, Sabbour A, El-Deeb A. Effect of aerobic exercise on premenstrual symptoms, haematological and hormonal parameters in young women. J Obstet Gynaecol. 2015; 35 (4): 389– 92. [DOI:10.3109/01443615.2014.960823] [PMID:25279689]
 25. Borm GF, Fransen J, Lemmens WAJG. A simple sample size formula for analysis of covariance in randomized clinical trials. J Clin Epidemiol. 2007; 60 (12): 1234- 8. [DOI:10.1016/j.jclinepi.2007.02.006] [PMID:17998077]
 26. Hariri FZ, Moghaddam-Banaem L, Siah Bazi S, Saki Malehi A, Montazeri A. The Iranian version of the premenstrual symptoms screening trool (PSST): a validation study. Arch Womens Ment Health. 2013; 16 (6): 531- 7. [DOI:10.1007/s00737-013-0375-6] [PMID:23974654]
 27. ÇĐMENLĐ Ö, KOÇ H, ÇĐMENLĐ F, KAÇOĞLU C. Effect of an eight-week plyometric training on different surfaces on the jumping performance of male volleyball players. J Phys Education Sport (JPES). 2016; 16 (1): 162- 169. [DOI:10.7752/jpes.2016.01026]
 28. Willardson JM, Burkett LN. The effect of different rest intervals between sets on volume components and strength gains. J Strength Cond Res. 2008; 22 (1): 146- 152. [DOI:10.1519/JSC.0b013e31815f912d] [PMID:18296968]
 29. Lee HW, Ang L, Lee MS, Alimoradi Z, Kim E. Fennel for reducing pain in primary dysmenorrhea: A systematic review and meta- analysis of randomized controlled trials. Nutr. 2020; 12 (11): 3438. [DOI:10.3390/nu12113438] [PMID:33182553] [PMCID:PMC7697926]
 30. Na CI, Kim D, Lee H, Jung H, Jung J, Kim H, et al. Effect of the pilates exercise on the health physical fitness, immunoglobulin and sex hormone in female college students. J Federation Am Societies Exprimen Biol. 2010; 24: 618- 625. https://doi.org/10.1096/fasebj.24.1_supplement.618.25
 31. Pearce E, Jolly K, Jones L L, Matthewman G, Zanganeh M, Daley A. Exercise for premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BJGP. 2020; 4 (3): bjgpopen20X101032. [DOI:10.3399/bjgpopen20X101032] [PMID:32522750] [PMCID:PMC7465566]
 32. Anderson E, Shivakumar G. Effects of exercise and physical activity on anxiety. Front Psychiatry. 2013; 23 (4): 271- 274. [DOI:10.3389/fpsyt.2013.00027] [PMID:23630504] [PMCID:PMC3632802]
 33. Biggs WS, Demuth RH. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Am Fam Phys. 2011; 84 (8): 918- 24. [PMID:22010771]
 34. Pazoki H, Bolouri G, Farokhi F, Azerbayjani MA. Comparing the effects of aerobic exercise and Foeniculum vulgare on pre-menstrual syndrome. Middle East Fertil Society J. 2016; 21 (1): 61- 4. [DOI:10.1016/j.mefs.2015.08.002]
 35. Vancini RL, Rayes ABR, de Lira CAB, Sarro KJ, Andrade MS. Pilates and aerobic training improve levels of depression, anxiety and quality of life in overweight and obese individuals. Arq Neuropsiquiatr. 2017; 75 (12): 850- 857. [DOI:10.1590/0004-282X20170149] [PMID:29236887]
 36. Rayes ABR, de Lira CAB, Viana RB, Benedito-Silva AA, Vancini RL, Mascarin N, et al. The effects of Pilates vs. aerobic training on cardiorespiratory fitness, isokinetic muscular strength, body composition, and functional tasks outcomes for individuals who are overweight/obese: a clinical trial. PeerJ. 2019; 7: e6022. [DOI:10.7717/peerj.6022] [PMID:30842893] [PMCID:PMC6397755]
 37. Bertone-Johnson ER, Hankinson SE, Willett WC, Johnson SR, Manson JE. Adiposity and the development of premenstrual syndrome. J Womens Health (Larchmt). 2010; 19 (11): 1955– 62. [DOI:10.1089/jwh.2010.2128] [PMID:20874240] [PMC2971655]