تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل سیر بر اضطراب و افسردگی موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیس WIFI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان ، ایران

3 دانشکده فنی و حرفه ای شما شیراز

10.30495/varzesh.2021.1938231.1019

چکیده

مقدمه: امواج الکترومغناطیس اطراف ما به بروز اختلالات روانشناختی منجر می­شوند، اگرچه نقش ورزش و گیاهان دارویی در بهبود سلامت روان نشان داده شده است، ولی اثر تعاملی تمرین هوازی و مکمل سیر بر سیستم عصبی در شرایط امواج مضر الکترومغناطیس ناشناخته است. از این­رو هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با عصاره  سیر بر موش های صحرایی در معرض اشعه الکترومغناطیس ساطع شده از مودم WIFI بود.
روش­ها: در این کارآزمایی تجریی 40 سر موش صحرایی نر هشت هفته­ای با وزن  g150-200 به طور تصادفی به پنج گروه (1) کنترل (Co)، (2) کنترل تحت اشعه الکترومغناطیسWIFI، (WIFI) (3) تمرین هوازی+ WIFI (AT+WIFI) (4) عصاره  سیر+ WIFI  (Al+WIFI) و (5) تمرین هوازی+عصاره  سیر + WIFI  (AT+Al+WIFI) تقسیم شدند. گروه­های 2-5 به مدت 1 ساعت در روز به مدت  هشت هفته در معرض اشعه با فرکانس 45/2 گیگا هرتز که از یک مودم WIFI منتشر می شد، قرار گرفتند. گروه­های 3 و 5 تمرین هوازی را  هشت هفته، سه جلسه در هفته با سرعت m/min 12-18 انجام دادند و گروه های 4 و 5 عصاره آبی سیر، روزانه mg/kg 800 را در آب آشامیدنی دریافت نمودند.
یافته­ها: تمرین هوازی و مکمل سیر اثر معنی داری بر کاهش افسردگی (P≤0.05) و اضطراب (P≤0.05) در موش های صحرایی در معرض اشعه الکترومغناطیس WIFI داشت، ولی تمرین و مکمل سیر دارای اثر تعاملی در کاهش اضطراب و افسردگی موش­های صحرایی نمی­باشند (P≥0.05).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد تمرین هوازی و مصرف عصاره  سیر هر کدام به تنهایی دارای اثرات ضد اضطرابی و افسردگی در موش های صحرایی تحت اشعه الکترومغناطیس WIFI می باشند.

کلیدواژه‌ها