اثر هشت هفته تمرین تناوبی همراه با نانوذره هسته انگور بر بیان ژنی Baxو Bcl2 بافت قلب موش صحرائی مدل سکته قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات فن آوران بافت و ژن پا سارگارد، شرکت هیستولوژیک، تهران، ایران

10.30495/varzesh.2021.1937861.1018

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده از تمرینات ورزشی و مکمل­های گیاهی برای درمان بیماری­ها و اختلالات سوخت و سازی در بین مردم رواج یافته است. با توجه به اثرات بهبود دهنده سلامتی تمرین هوازی و عصاره هسته انگور مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با عصاره هسته انگور بر بیان ژنی Bax و Bcl2 بافت قلب موش­های صحرایی مبتلا به سکته قلبی انجام شد.
مواد و روش ها:  در این پژوهش تجربی 20 سر موش صحرایی در چهار گروه پنج سری شامل 1) کنترل، 2) تمرین هوازی، 3) عصاره انگور، و 4) تمرین + عصاره انگور تقسیم شدند. جهت بررسی اثرات القای سکته قلبی بر متغیرهای تحقیق پنج سر موش صحرایی سالم در گروه کنترل سالم قرار گرفتند. در مدت هشت هفته گروه های 3 و 4 روزانه 150 میلی گرم عصاره انگور به صورت گاواژ مصرف کردند همچنین تمرین تناوبی هوازی در گروه های 2 و 4 با 7 تناوب اینتروال و هر تناوب شامل 4 دقیقه با شدت 80 تا 90 حداکثر اکسیژن مصرفی  و 3 دقیقه با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفیانجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، از آزمون های کالموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0≥P).
یافته ها:  القای سکته قلبی اثر معنی داری بر افزایش  بیان ژنی Bax و کاهش بیان ژنیBcl2  بافت قلب داشت (001/0≥P).با این وجود تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره نانو ذره  هسته انگور  اثر معنی داری بر کاهش بیان ژنیBax  و افزایش بیان ژنیBcl2  بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به سکته قلبی داشت (01/0≥P).
بحث و نتیجه گیری:  به نظر می رسد تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره انگور نسبت به هر کدام به تنهایی اثرات مطلوب تری بر بهبود سطوح ژنیBax  و  Bcl2در وضعیت ابتلا به سکته قلبی دارد.

کلیدواژه‌ها