داوران این شماره

داوران

چکیده

دکتر محمد علی آدربایجانی استاد تمام فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر عبدالصالح زر دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی خواجه لندی استادیار فیزیولوژی رزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
دکتر علی محمدی دانشیار فیزیولوژی رزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
دکتر ایمان فتحی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رفسنجان
دکتر خسرو جلالی استادیار فیزیولوژی رزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر سعیده شادمهری استادیار فیزیولوژی رزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
دکتر سید علی حسینی دانشیار فیزیولوژی رزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر سیروس فارسی استادیار فیزیولوژی رزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر پروین فرزانگی دانشیار فیزیولوژی رزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری