اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی بر برخی نشانگر‌های کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بلوار آیت الله خامنه ایی، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات تلفن: 8667662 0918 دورنویس: 08643257555 پست الکترونیک: abedi@iaumahallat.ac.ir

2 بلوار آیت الله خامنه ایی، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات تلفن: 8667662 0918

10.30495/varzesh.2021.1926477.1013

چکیده

مقدمه و هدف: کبد چرب به عنوان شرایط پاتوفیزیولوژیک در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شناخته شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوع تمرین (تدامی و تناوبی) بر نشانگر­های جدید کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
مواد و روش ها: 30 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت تصادفی به سه گروه تمرینات تناوبی (10 نفر)، تمرینات تداومی (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه­های تمرینی به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه به تمرینات تناوبی و تداومی پرداختند. نمونه های خونی قبل و پس از 8 هفته پروتکل تمرینی از سه گروه گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید (05/0≥P).
یافته­ ها: محصول تجمعی چربی ( LAP) و شاخص چربی کبد  (FLI) پس از تمرینات تداومی و تناوبی، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی­داری داشت (05/0≥P) با این وجود در متغیر­های شاخص استئاتوز کبدی  (HSI) و شاخص استئاتئز فرامینگهام  (FSI) تغییر معنی­داری مشاهده نشد (05/0≤P) همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه تداومی و تناوبی در سطح  LAPو FLI مشاهده نشد (05/0≤P).
بحث و نتیجه ­گیری: به نظر می رسد 8 هفته انجام تمرینات تداومی و تناوبی موجب کاهش معنی­دار در شاخص­های   LAPو FLI در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می گردد. با توجه به نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر استفاده از برنامه تمرینات تداومی و تناوبی در برنامه هفتگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می تواند مفید باشد. 

کلیدواژه‌ها