تاثیر مصرف عسل آویشن بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرولوپلاسمین، نشانگرهای آسیب عضلانی، لاکتات و مقاومت انسولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

10.30495/varzesh.2021.1922065.1007

چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت عضلانی سنگین و مقاومتی منجر به افزایش التهاب و آسیب عضلانی می شود. با توجه به عوارض برخی مکمل‌های تجاری، استفاده از مکمل‌های طبیعی از قبیل عسل می‌تواند در کنترل این عوارض نقش داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تاثیر مصرف عسل آویشن بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی دایره­ای بر سطوح سرولوپلاسمین، نشانگرهای آسیب عضلانی، لاکتات و مقاومت انسولین در مردان جوان دانشگاهی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 21 نفر دانشجوی پسر به طور تصادفی در سه گروه کنترل- آب، کنترل- عسل و تمرین- عسل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های کنترل –عسل و تمرین - عسل ، عسل (1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) را بلافاصله بعد از تمرین مصرف کردند. گروه تمرین- آب نیز  در همان زمان 5 میلی لیتر آب مصرف می کرند. برنامه فعالیت مقاومتی دایره ای شامل 10 دقیقه گرم کردن  سپس انجام 12 حرکت ایستگاهی به صورت دایره­ای (35 درصد 1-RM) و پس از آن 5 دقیقه سرد کردن بود. نمونه‌گیری خون در 5 مرحله از آزمودنی‌ها گرفته شد. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی در سطح  p یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری در مقدار گلوکز (001/0=p)، انسولین (001/0=p) و مقاومت به انسولین (02/0=p) در اثر تمرین و خوردن عسل از مرحله قبل از تمرین با دیگر زمان‌ها وجود دارد. بیشترین اختلاف (افزایش) در میانگین های گروه ها در دقیقه 30 بعد از تمرین بین گروه‌ها بود (05/0p <). همچنین تفاوت معنی داری در مقدار سرولوپلاسمین، کراتین کیناز تام، کراتین کیناز قلبی، مغزی و لاکتات دهیدروژناز پلاسما مشاهده نشد (05/0p≥).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، مصرف عسل نتوانست باعث مهار عوامل التهابی بعد از یک دوره تمرین مقاومتی شود و شاخص مقاومت به انسولین را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1. Azizi F, Rahmani M, Emami H, Mirmiran P, Hajipour R, Madjid M, Ghanbili J, Ghanbarian A, Mehrabi Y, Saadat N, Salehi P, Mortazavi N, Heydarian P, Sarbazi N, Allahverdian S, Saadati N, Ainy E, Moeini S. Cardiovascular risk factors in an Iranian urban population: Tehran lipid and glucose study (phase 1). Soz Praventivmed. 2002; 47 (6): 408- 26. [DOI:10.1007/s000380200008] [PMID:12643001]
2. Kim OY, Shin M-J, Moon J, Chung JH. Plasma ceruloplasmin as a biomarker for obesity: a proteomic approach. Clin Biochem. 2011; 44 (5): 351- 6. [DOI:10.1016/j.clinbiochem.2011.01.014]
3. GOTOFF SP. Serum Protein Abnormalities: Diagnostic and Clinical Aspects. Am J Dis Child. 1977; 131 (5): 601. [DOI:0.1001/archpedi.1977.02120180115026]
4. Niedermeier W. Inhibition of ascorbic-acid-induced depolymerization of hyaluronic acid by ceruloplasmin in synovial fluid. Ann Rheum Dis. 1968; 27 (1): 71. [DOI:10.1136/ard.27.1.71] [PMID:5640847] [PMCID:PMC1031052]
5. Clarkson PM, Kearns AK, Rouzier P, Rubin R, Thompson PD. Serum creatine kinase levels and renal function measures in exertional muscle damage. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38 (4): 623. [DOI:10.1249/01.mss.0000210192.49210.fc] [PMID:16679975]
6. Engström G, Hedblad B, Stavenow L, Lind P, Janzon L, Lindgärde F. Inflammation-sensitive plasma proteins are associated with future weight gain. Diabetes. 2003; 52 (8): 2097- 101. [DOI:10.2337/diabetes.52.8.2097]
7. Mora S, Cook N, Buring JE, Ridker PM, Lee I-M. Physical activity and reduced risk of cardiovascular events potential mediating mechanisms. Circulation. 2007; 116 (19): 2110- 8. [DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.729939] [PMID:17967770] [PMCID:PMC2117381]
8. Stefanov T, Temelkova-Kurktschiev T, Koehler C, Henkel E, Schaper F, Hanefeld M. Association of physical activity with insulin resistance, subclinical inflammation, coagulation, and fibrinolytic biomarkers among population at high risk for type 2 diabetes. Folia Med. 2012; 54 (2): 32- 9. [DOI:10.2478/v10153-011-0086-6] [PMID:23101283]
9. Damirchi A, Rahmani-Nia F, Mehrabani J. Effect of a single bout graded exercise on the cytokines response and insulin resistance index. Brazilian J Biomot. 2011; 5 (2): 132- 40. https://www.redalyc.org/pdf/930/93018957008.pdf
10. Tavafzadeh SS, Ooi F-K, Oleksandr K, Sulaiman S. Effect of a combination of jumping exercise and honey supplementation on the mass, strength and physical dimensions of bones in young female rats. J ApiProduct ApiMed Sci. 2011; 3 (1): 26- 32. [DOI:10.3896/IBRA.4.03.1.05]
11. Jalili L, Tartibian B, Mohammadzadeh H, Ebrahimpoor Azar F, Hajizadeh B. The effect of honey solution before maximal aerobic exercise on immune in active young men. Urmia Med J. 2010; 21 (2): 235- 42. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-682-en.html
12. Shikholeslami D, Bordbar S. The effect of supplemental z alone and its combination with carbohydrates with six weeks of resistance training on anabolic hormones and cell injury indices in untrained men. Quarterly Olympic. 1012; 3 (59): 59- 71.
13. Asjodi F, Arazi H, Farazi Samarin S. Comparing the effects of dietary supplementation with carbohydrate and whey protein at two ratios on muscle damage indices after eccentric resistance exercise. Iranian J Nutr Sci Food Technol. 2013; 7 (4): 83- 92. http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-933-fa.html
14. Bashiri J, Hadi H, Bashiri M, Nikbakht H, Gaeini A. Effect of concurrent creatine monohydrate ingestion and resistance training on hepatic enzymes activity levels in non- athlete males. Iranian J Endocrinol Metabol. 2010; 12 (1): 42- 7. http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-966-en.html
15. Vidal Andreato L, Franzói de Moraes SM, Del Conti Esteves JV, Regina de Araújo Pereira R, Lopes de Moraes Gomes T, Vidal Andreato T. Physiological responses and rate of perceived exertion in Brazilian jiu-jitsu athletes. Kineziologija. 2012; 44 (2): 173- 81. https://hrcak.srce.hr/94555
16. Robert SD, Ismail A. Two varieties of honey that are available in Malaysia gave intermediate glycemic index values when tested among healthy individuals. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2009;153(2):145-7. [DOI:10.5507/bp.2009.024] [PMID:19771140]
17. Aliaghaei M, Mirnezami SH. Curative properties of honey. 2nd Ed. Tehran: Ayezh. 2005; 20-110.
18. Shephard R, Shek P. Immunological hazards from nutritional imbalance in athletes. Exer Immun Rev. 1997; 4: 22- 48. [PMID:9644093]
19. Ebeling P, Bourey R, Koranyi L, Tuominen JA, Groop LC, Henriksson J, et al. Mechanism of enhanced insulin sensitivity in athletes. Increased blood flow, muscle glucose transport protein (GLUT-4) concentration, and glycogen synthase activity. J Clin Invest. 1993; 92 (4): 1623. [DOI:10.1172/JCI116747] [PMID:8408617] [PMCID:PMC288320]
20. Ghanbari-Niaki A, Saghebjoo M, Soltani R, Kirwan JP. Plasma visfatin is increased after high-intensity exercise. Ann Nutr Metab. 2010; 57 (1): 3- 8. [DOI:10.1159/000313936] [PMID:20606422]
21. Rose AJ, Richter EA. Skeletal muscle glucose uptake during exercise: how is it regulated? Physiology. 2005; 20 (4): 260- 70. [DOI:10.1152/physiol.00012.2005]
22. Izquierdo M, Ibañez J, Calbet JA, Navarro-Amezqueta I, González-Izal M, Idoate F, et al. Cytokine and hormone responses to resistance training. Eur J Appl Physiol. 2009; 107 (4): 397. [DOI:10.1007/s00421-009-1139-x] [PMID:19649649]
23. Al-Waili N. Intrapulmonary administration of natural honey solution, hyperosmolar dextrose or hypoosmolar distill water to normal individuals and to patients with type-2 diabetes mellitus or hypertension: their effects on blood glucose level, plasma insulin and C-peptide, blood pressure and peaked expiratory flow rate. Eur J Med Res. 2003; 8 (7): 295- 303. [PMID:12911866]
24. Shambaugh P, Worthington V, Herbert J. Differential effects of honey, sucrose, and fructose on blood sugar levels. J Manipulative Physiol Ther. 1990; 13 (6): 322- 5. [PMID:2394949]