تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر شاخص های گلایسمیک و آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی ورشی، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران

10.30495/varzesh.2021.1919276.1004

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به شیوع بالای اضافه وزن و چاقی و لزوم دستیابی به راهکارهای موثر و عملی جهت کنترل آن ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر سطوح سرمی گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین و شاخص های آنتروپومتریک ‏ زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
روش بررسی:در این پژوهش نیمه تجربی80 زن با دامنه سنی 25 تا 45 سال و شاخص توده بدنی بالای 25 به صورت هدفمند انتخاب و و سپس بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند. تمرینات به مدت 12هفته (سه جلسه در هفته هر جلسه یک ساعت با شدت 80 درصد حد اکثر ضربان قلب اجرا شدند. قبل از شروع تحقیق و در پایان دوره تحقیق متغیرهای مطالعه اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های اماری t مستقل و وابسته استفاده شد (05/0P).
یافته ها: یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه اثر معنی داری بر کاهش محیط دورکمر، و درصد چربی بدنو مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن داشت (05/0>P)با این وجود اثر معنی داری بر سطوح سرمی گلوکزو انسولین زنان تداشت (05/0<P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرینات پایداری تنه می تواند منجر به بهبود شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن گردد با این وجود در رابطه با اثرات آن بر شاخص های گلایسمیک نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می باشد.

کلیدواژه‌ها