اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 اداره آموزش و پرورش شهرستان خرامه، خرامه ، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران

4 اداره آموزش و پرورش، قیر و کارزین، ایران

5 گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30495/varzesh.2021.1921845.1006

چکیده

زمینه و هدف: تغذیه و فعالیت ورزشی دو عامل اثرگذار در تنظیم سیستم غدد بدن می­باشند. با توجه به اثرات مثبت فعالیت­های ورزشی و گیاهان دارویی بر هورمون­های جنسی، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون­های لوتئینی (LH)، تستوسترون، و محرک فولیکول (FSH) موش­های صحرایی نر بود.
روش شناسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگودوالی به طور تصادفی به پنج گروه 8 سری شامل 1) تمرین شنا، 2) مصرف بابونه، 3) تمرین شنا + مصرف بابونه، 4) شم و 5) کنترل تقسیم شدند. گروه­های تمرین شنا و تمرین شنا + مصرف بابونه، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات شنا را انجام دادند همچنین گروه­های مصرف بابونه و تمرین شنا + مصرف بابونه روزانه 200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن عصاره بابونه به صورت صفاقی دریافت نمودند. جهت تجزیه و تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری کالموگروف- اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0≥P).
یافته ها: مصرف بابونه اثر معنی­داری بر افزایش تستوسترون داشت (04/0=P) با این وجود تمرین شنا (79/0=P) و تمرین شنا + بابونه (09/0=P) اثر معنی داری بر تستوسترون نداشت؛ تمرین شنا + بابونه اثر معنی داری بر افزایش سطوح سرمی FSH داشت (001/0=P) با این وجود تمرین شنا (89/0=P) و مصرف بابونه (46/0=P) اثر معنی داری بر سطوح سرمی FSH نداشت همچنین تمرین شنا، مصرف بابونه و تمرین شنا + مصرف بابونه اثر معنی داری بر LH نداشت.
بحث و نتیجه گیری: اگرچه مصرف بابونه به تنهایی می­تواند سطوح سرمی تستوسترون را بهبود بخشد و همچنین همزمان با تمرین شنا می­تواند سطوح سرمی FSH را بهبود بخشد، به نظر می­رسد جهت تایید اثرات تعاملی مصرف بابونه همراه با تمرین شنا نیاز به مطالعات بیشتری می­باشد.

کلیدواژه‌ها