اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون های جنسی موش های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 اداره آموزش و پرورش شهرستان خرامه، خرامه ، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران

4 اداره آموزش و پرورش، قیر و کارزین، ایران

5 گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.30495/varzesh.2021.1921845.1006

چکیده

مقدمه و هدف: تغذیه و فعالیت ورزشی دو عامل اثرگذار در تنظیم سیستم غدد بدن می­باشند. با توجه به اثرات مثبت فعالیت­های ورزشی و گیاهان دارویی بر هورمون­های جنسی، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین شنا و عصاره بابونه بر سطوح سرمی هورمون­های لوتئینی (LH)، تستوسترون، و محرک فولیکول (FSH) موش­های صحرایی نر بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگودوالی به طور تصادفی به پنج گروه 8 سری شامل 1) تمرین شنا، 2) مصرف بابونه، 3) تمرین شنا + مصرف بابونه، 4) شم و 5) کنترل تقسیم شدند. گروه­های تمرین شنا و تمرین شنا + مصرف بابونه، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات شنا را انجام دادند همچنین گروه­های مصرف بابونه و تمرین شنا + مصرف بابونه روزانه 200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن عصاره بابونه به صورت صفاقی دریافت نمودند. جهت تجزیه و تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری کالموگروف- اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0≥P).
یافته ­ها: مصرف بابونه اثر معنی­داری بر افزایش تستوسترون داشت (04/0=P) با این وجود تمرین شنا (79/0=P) و تمرین شنا + بابونه (09/0=P) اثر معنی داری بر تستوسترون نداشت؛ تمرین شنا + بابونه اثر معنی داری بر افزایش سطوح سرمی FSH داشت (001/0=P) با این وجود تمرین شنا (89/0=P) و مصرف بابونه (46/0=P) اثر معنی داری بر سطوح سرمی FSH نداشت همچنین تمرین شنا، مصرف بابونه و تمرین شنا + مصرف بابونه اثر معنی داری بر LH نداشت.
 بحث و نتیجه گیری: اگرچه مصرف بابونه به تنهایی می­تواند سطوح سرمی تستوسترون را بهبود بخشد و همچنین همزمان با تمرین شنا می­تواند سطوح سرمی FSH را بهبود بخشد، به نظر می­رسد جهت تایید اثرات تعاملی مصرف بابونه همراه با تمرین شنا نیاز به مطالعات بیشتری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Asghar N, Karimi H. Effect of exercise on sex-hormone in rats with polycystic ovary syndrome. J Jahrom Univ Med Sci. 2013; 11 (3): 39- 47. [DOI:10.29252/ jmj.11.3.39]
 2. Hosseini SA, Hamzavi K, Safarzadeh H, Salehi O. Interactive effect of swimming training and fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) extract on glycemic indices and lipid profile in diabetic rats. Arch Physiol Biochem. 2020; 9: 1- 5. [DOI:10.1080/13813455.2020.1826529] [PMID: 3301726]
 3. Hackney AC. Hypogonadism in exercising males: dysfunction or adaptive-regulatory adjustment?. Front Endocrinol. 2020; 11: 11. [DOI:10.3389/fendo.2020.00011] [PMID:32082255] [PMCID:PMC7005256]
 4. Hayes LD, Elliott BT. Short-term exercise training inconsistently influences basal testosterone in older men: a systematic review and meta-analysis. Front Physiol. 2019; 9: 1878. [DOI:10.3389/fphys.2018.01878] [PMID:30692929] [PMCID:PMC6339914]
 5. Hawkins VN, Foster-Schubert K, Chubak J, Sorensen B, Ulrich CM, Stancyzk FZ, et al. Effect of exercise on serum sex hormones in men: a 12-month randomized clinical trial. Med Sci Sports Exer. 2008; 40 (2): 223. [DOI:10.1249/mss.0b013e31815bbba9] [PMID:18202581] [PMCID:PMC3040039]
 6. Jaydari fard T, Pilehvarian AA. A comparison of the effect of saffron and crocin extract on sex hormones in male rats with Alzheimer's disease. Res Sport Sci Med Plants. 2020; 1 (1): 39- 47. [DOI:10.30495/VARZESH.2020.678440]
 7. Mohammad Hosseini F, Hosseini SA, Ahmadi M. The effect of a period of swimming training and chamomile extract on antioxidant status in adult male rats. Qom Univ Med Sci J. 2018; 12 (6): 10- 19. [DOI:10.29252/qums.12.6.10]
 8. Ariyanfar H, Matinhomaee H, Hosseini SA, Ghazalian F. The effect of endurance training and Purslane (portulaca oleracea) seed consumption on cytochrome-C and malondialdehyde in the heart tissue of rats poisoned with H2O2. J Nutr Fast Health. 2020; 8 (2): 80- 6. [DOI:10.22038/jnfh.2020.44729.1237]
 9. Arvin Z, Hosseini SA. The effect of swimming training with Coriandrum Sativum extract on glycemic indices in diabetic rats. Res Sport Sci Med Plants. 2020; 1 (1): 19- 28. [DOI:10.30495/VARZESH.2020.677909]
 10. Johari H, Khavarian M, Mokhtari M, Kamali M, Kargar Jahromi H. The effects of hydro alcoholic extract of Matricaria chamomilla flower on testosterone and gonadotropins hormone in adult male rat. JMJ. 2014; 12 (4): 37- 41. [DOI:10.29252/jmj.12.4.6]
 11. Kesmati M, Raei H, Zadkarami M. Comparison between sex hormones effects on locomotor activity behavior in presence of matricaria chamomilla hydroalcholic extract in gonadectomized male and female adult mice. Iranian J Biol. 2006; 19 (1): 98- 108. http://ijbio.ir
 12. Heidary M, Yazdanpanahi Z, Dabbaghmanesh MH, Parsanezhad ME, Emamghoreishi M, Akbarzadeh M. Effect of chamomile capsule on lipid- and hormonal-related parameters among women of reproductive age with polycystic ovary syndrome. J Res Med Sci. 2018; 23: 33. [DOI:10.4103/jrms.JRMS_90_17] [PMID:29887901] [PMCID:PMC5961291]
 13. Hosseini SA, Zar A, Dehghani Z. Lipid lowering effects of Nigella sativa and swimming training in streptozotocin induced diabetic rats. Ann Mil Health Sci Res. 2018; 16 (3): e84153. [DOI:10.5812/amh.84153]
 14. Watcho P, Mpeck IR, Defo PB, Wankeu-Nya M, Ngadjui E, Fozin GR, et al. Cyclophosphamide-induced reproductive toxicity: Beneficial effects of Helichrysum odoratissimum (Asteraceae) in male Wistar rats. J Integrat Med. 2019; 17 (5): 366- 73. [DOI:10.1016/j.joim.2019.07.002] [PMID:31420286]
 15. Sharma V, Boonen J, Chauhan NS, Thakur M, De Spiegeleer B, Dixit VK. Spilanthes acmella ethanolic flower extract: LC–MS alkylamide profiling and its effects on sexual behavior in male rats. Phytomedicine. 2011; 18 (13): 1161- 9. [DOI:10.1016/j.phymed.2011.06.001] [PMID:21757328]
 16. Karbalay-Doust S, Noorafshan A, Dehghani F, Panjehshahin MR, Monabati A. Effects of hydroalcoholic extract of Matricaria chamomilla on serum testosterone and estradiol levels, spermatozoon quality, and tail length in rat. Iranian J Med Sci. 2010; 35 (2): 122- 8. https://ijms.sums.ac.ir/article_39769.html
 17. Hatami L, Estakhr J. The effects of hydroalcoholic extract of Matricaria Recutita on the hormonal pituitary- testis axis and Testis Tissue Changes of Mature Male Rats. J Fasa Univ Med Sci. 2013; 3 (1). http:// journal.fums.ac.ir/article-1-211-fa.html
 18. Zhou W, Zeng G, Lyu C, Kou F, Zhang S, Wei H. The effect of exhaustive exercise on plasma metabolic profiles of male and female rats. J Sports Sci Med. 2019; 18 (2): 253. [PMID:31191095] [PMCID:PMC6543993]
 19. Bagheri HO, Khadem AM, Yaghmaei P. The effect of endurance of running activaites on prolactin, testosterone and dhea-s levels. Stud Med Sci. 2011; 21 (5): 391- 397. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-828-fa.html
 20. Alaei M, Hosseini A, Azarbayjani MA. The effect of a period resistance training with saffron extract supplementation on testosterone, FSH and LH of rats. J Sport Biosci Res. 2014; 12 (3): 77- 86. http://www.ssrjb.ir/article_670748.html