اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن گرلین بافت روده موش های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت‌بدنی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

10.30495/varzesh.2021.1919423.1005

چکیده

مقدمه و هدف: بر هم خوردن تعادل انرژی موجب بروز بیماری­های مختلفی مانند چاقی، دیابت و غیره می­شود. پپتیدهای زیادی در تنظیم تعادل انرژی در بدن نقش دارند که گرلین یکی از مهم­ترین آن­ها است. این مطالعه اثر یک دوره تمرین استقامتی و عصاره پسته وحشی (بنه) (به‌عنوان گیاهی غنی از اسیدهای چرب)، بر بیان ژن گرلین بافت روده موش‌های صحرایی ماده را بررسی می­نماید.
مواد و روش­ ها: در این مطالعه تجربی 20 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار انتخاب و به‌طور تصادفی به چهار گروه 1) کنترل سالین، 2) تمرین سالین، 3) کنترل بنه و 4) تمرین + بنه تقسیم شدند. گروه‌های 2 و 4 به مدت هشت هفته (پنج روز در هفته، هر جلسه به مدت 60 دقیقه و سرعت 25 متر بر دقیقه با شیب صفر) روی نوارگردان مخصوص جوندگان به تمرین پرداختند در حالی که گروه­های 1 و 3 تمرین نداشتند. گروه‌های 3 و 4 عصاره پسته وحشی و گروه‌های 1 و 3 محلول سالین را قبل از تمرین به صورت گاواژ دریافت می‌کردند (یک میلی­گرم به ازای هر گرم وزن بدن). 72 ساعت پس از آخرین جلسه­ی تمرینی در وضعیت ناشتایی، موش­های صحرایی بیهوش شده و بافت‌برداری انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو‌طرفه آنالیز شدند و 05/0> P معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: هشت هفته تمرین هوازی منجر به کاهش بیان ژن گرلین در بافت روده موش­های صحرایی شد (001/0> P) اما بیان آن در پاسخ به استفاده از پسته وحشی افزایش یافت (001/0> P).
نتیجه‌گیری: استفاده از رژیم غذایی پرچرب (عصاره بنه) باعث افزایش بیان ژن گرلین بافت روده شد. انجام هشت هفته تمرین هوازی این افزایش را تعدیل نمود.

کلیدواژه‌ها