اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره پسته وحشی (بنه) بر بیان ژن گرلین بافت روده موش های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت‌بدنی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

10.30495/varzesh.2021.1919423.1005

چکیده

مقدمه و هدف: بر هم خوردن تعادل انرژی موجب بروز بیماری­های مختلفی مانند چاقی، دیابت و غیره می­شود. پپتیدهای زیادی در تنظیم تعادل انرژی در بدن نقش دارند که گرلین یکی از مهم­ترین آن­ها است. این مطالعه اثر یک دوره تمرین استقامتی و عصاره پسته وحشی (بنه) (به‌عنوان گیاهی غنی از اسیدهای چرب)، بر بیان ژن گرلین بافت روده موش‌های صحرایی ماده را بررسی می­نماید.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 20 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار انتخاب و به‌طور تصادفی به چهار گروه 1) کنترل سالین، 2) تمرین سالین، 3) کنترل بنه و 4) تمرین + بنه تقسیم شدند. گروه‌های 2 و 4 به مدت هشت هفته (پنج روز در هفته، هر جلسه به مدت 60 دقیقه و سرعت 25 متر بر دقیقه با شیب صفر) روی نوارگردان مخصوص جوندگان به تمرین پرداختند در حالی که گروه­های 1 و 3 تمرین نداشتند. گروه‌های 3 و 4 عصاره پسته وحشی و گروه‌های 1 و 3 محلول سالین را قبل از تمرین به صورت گاواژ دریافت می‌کردند (یک میلی­گرم به ازای هر گرم وزن بدن). 72 ساعت پس از آخرین جلسه­ی تمرینی در وضعیت ناشتایی، موش­های صحرایی بیهوش شده و بافت‌برداری انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو‌طرفه آنالیز شدند و 05/0> p معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: هشت هفته تمرین هوازی منجر به کاهش بیان ژن گرلین در بافت روده موش­های صحرایی شد (001/0> p ) اما بیان آن در پاسخ به استفاده از پسته وحشی افزایش یافت (001/0> p ).
بحث و نتیجه گیری: استفاده از رژیم غذایی پرچرب (عصاره بنه) باعث افزایش بیان ژن گرلین بافت روده شد. انجام هشت هفته تمرین هوازی این افزایش را تعدیل نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Mabhout Moghadam T, Mosaferi Ziaaldini M, Fathi M, Attarzadeh Hoseini S. Review the effect of high intensity interval training on obesity- related hormones. Res Sport Sci Med Plants. 2020; 1 (1): 1- 18. [DOI:10.30495/varzesh.2020.677981]
 2. Delporte C. Structure and physiological actions of ghrelin. Scientifica (Cairo). 2013; 2013: 518909. [DOI:10.1155/2013/518909]
 3. Hattori N, Saito T, Yagyu T, Jiang BH, Kitagawa K, Inagaki C. GH, GH receptor, GH secretagogue receptor, and ghrelin expression in human T cells, B cells, and neutrophils. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86 (9): 4284- 91. [DOI:10.1210/jcem.86.9.7866]
 4. Kageyama H, Funahashi H, Hirayama M, Takenoya F, Kita T, Kato S, et al. Morphological analysis of ghrelin and its receptor distribution in the rat pancreas. Regul Pept. 2005; 126 (1-2): 67- 71. [DOI:10.1016/j.regpep.2004.08.031]
 5. Akalu Y, Molla MD, Dessie G, Ayelign B. Physiological effect of ghrelin on body systems. Int J Endocrinol. 2020; 2020: 1385138. [DOI:10.1155/2020/1385138]
 6. Nahata M, Muto S, Oridate N, Ohnishi S, Nakagawa K, Sadakane C, et al. Impaired ghrelin signaling is associated with gastrointestinal dysmotility in rats with gastroesophageal reflux disease. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2012; 303 (1): G42- 53. [DOI:10.1152/ajpgi.00462.2011] [PMID:PMC3404573].
 7. Isgaard J, Granata R. Ghrelin in cardiovascular disease and atherogenesis. Mol Cell Endocrinol. 2011; 340 (1): 59- 64. [DOI:10.1016/j.mce.2011.03.006]
 8. Koutroubakis IE, Zavos C, Damilakis J, Papadakis G, Neratzoulakis J, Karkavitsas N, et al. Role of ghrelin and insulin-like growth factor binding protein-3 in the development of osteoporosis in inflammatory bowel disease. J Clin Gastroenterol. 2011; 45 (6): e60-5. [DOI:10.1097/MCG.0b013e3181f42543]
 9. Ma X, Lin L, Qin G, Lu X, Fiorotto M, Dixit VD, et al. Ablations of ghrelin and ghrelin receptor exhibit differential metabolic phenotypes and thermogenic capacity during aging. PLoS One. 2011; 6 (1): e16391. [DOI:10.1371/journal.pone.0016391] [PMID:PMC3027652]
 10. Vallejo-Cremades MT, Gomez-Garcia L, Chacatas-Cortesao M, Moreno C, Sanchez M, De Miguel E, et al. Enriched protein diet-modified ghrelin expression and secretion in rats. Regul Pept. 2004; 121 (1-3): 113- 9. [DOI:10.1016/j.regpep.2004.04.016]
 11. Beck B, Musse N, Stricker-Krongrad A. Ghrelin, macronutrient intake and dietary preferences in long-evans rats. Biochem Biophys Res Commun. 2002; 292 (4): 1031- 5. [DOI:10.1006/bbrc.2002.6737]
 12. Moesgaard SG, Ahren B, Carr RD, Gram DX, Brand CL, Sundler F. Effects of high-fat feeding and fasting on ghrelin expression in the mouse stomach. Regul Pept. 2004; 120 (1-3): 261- 7. [DOI:10.1016/j.regpep.2004.03.018]
 13. Ghanbari-Niaki A. Ghrelin and glucoregulatory hormone responses to a single circuit resistance exercise in male college students. Clin Biochem. 2006; 39 (10): 966- 70. [DOI:10.1016/j.clinbiochem.2006.05.009]
 14. Ghanbari-Niaki A, Jafari A, Moradi M, Kraemer RR. Short-,moderate-, and long-term treadmill training protocols reduce plasma, fundus, but not small intestine ghrelin concentrations in male rats. J Endocrinol Invest. 2011; 34 (6): 439- 43. [DOI:10.3275/743710.1007/BF03346710]
 15. Shirvani H, Ghanbari-Niaki A, Rahmati-Ahmadabad S. Effects of endurance training and herb supplementation on tissue nesfatin-1/nucleobindin-2 and ghrelin mRNA expression. Int J Appl Exer Physiol. 2017; 6 (1):71-84. [DOI:10.22631/ijaep.v6i1.118]
 16. Zarezadeh-Mehrizi AA, Rajabi H, Gharakhanlou R, Naghdi N, Azimidokht SMA. Effect of 8 weeks of aerobic training on genes expression of hypoxia inducible factor HIF-1α, vascular endothelial growth factor (VEGF) and angiostatin in hippocampus of male rats with wistar model. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2020; 27 (11): 2063- 75. [DOI:10.18502/ssu.v27i11.2493]
 17. Azimi Dokht SMA, Gharakhanlou R, Naghdi N, Khodadadi D, Zarezadeh-Mehrizi AA. The effect of the treadmill running on genes expression ofthePGC-1α, FNDC5 and BDNF in hippocampus of male rats. J Pract Stud Biosci Sport. 2019; 7 (14): 91- 101. [DOI:10.22077/jpsbs.2017.1037.1321]
 18. Shirvani H, Rahmati-Ahmadabad S. The combined effect of high intensity interval training and flaxseed oil supplement on cardioprotection: by UCP2, UCP3 and eNOS mRNA expression. J Mazandaran Univ Med Sci. 2018; 28 (160): 8- 18. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10023-en.html
 19. Rahmati-Ahmadabad S, Shirvani H, Sobhani V. Long term effect of high intensity interval training and flaxseed oil supplementation on the expression of genes involved in reverse cholesterol transport in male rats. J Med Plants. 2018; 4 (64): 59- 75. http://jmp.ir/article-1-1976-en.html
 20. Rahmati-Ahmadabad S, Shirvani H, Ghanbari-Niaki A, Rostamkhani F. The effects of high-intensity interval training on reverse cholesterol transport elements: A way of cardiovascular protection against atherosclerosis. Life Sci. 2018; 209: 377- 82. [DOI:10.1016/j.lfs.2018.08.036] [PMID:30125578]
 21. Rahmati-Ahmadabad S, Broom DR, Ghanbari-Niaki A, Shirvani H. Effects of exercise on reverse cholesterol transport: A systemized narrative review of animal studies. Life Sci. 2019; 224: 139- 48. [DOI:10.1016/j.lfs.2019.03.058]
 22. Rahmati-Ahmadabad S, Azarbayjani M-A, Farzanegi P, Moradi L. High-intensity interval training has a greater effect on reverse cholesterol transport elements compared with moderate-intensity continuous training in obese male rats. Eur J Prev Cardiol. 2019: 2047487319887828. [DOI:10.1177/2047487319887828] [PMID:31718266]
 23. Rahmati-Ahmadabad S, Azarbayjani M, Nasehi M. The effects of high- intensity interval training with supplementation of Flaxseed oil on BDNF mRNA expression and pain feeling in male rats. Ann Appl Sport Sci. 2017; 5 (4): 1- 12. [DOI:10.29252/aassjournal.5.4.1]
 24. Ghanbari-Niaki A, Rahmati-Ahmadabad S. Effects of a fixed-intensity of endurance training and pistacia atlantica supplementation on ATP-binding cassette G4 expression. Chinese Med. 2013; 8 (1): 23. [DOI:10.1186/1749-8546-8-23] [PMID:4175503]
 25. Benhammou N, Bekkara F, Panovska T. Antioxidant and antimicrobial activities of the Pistacia lentiscus and Pistacia atlantica extracts. Pharm Pharmacol. 2008; 2: 22- 8. [DOI:10.5897/AJPP.9000056]
 26. Rahmati-Ahmadabad S, Ansari-Pirsaraei Z, Ghanbari-Niaki A, Deldar H, Zare-Kookandeh N, Shahandeh F. Effect of 8 weeks treadmill running with or without pistachia atlantica liquid extraction on liver ABCG8 gene expression and cholesterol level in female rat. Iranian J Health Phys Act. 2012; 3 (1): 1-8.
 27. Kookandeh NZ, Deldar H, Niaki AG, Pirsaraei ZA, Ahmadabad SR, Raoof Z. ABCG1 gene responses to treadmill running with or without pistachio-atlantica in female rats. Iranian J Health Phys Act. 2012; 3 (1): 1- 7. 
 28. Ghanbari-Niaki A, Rahmati-Ahmadabad S, Zare-Kookandeh N. ABCG8 gene responses to 8 weeks treadmill running with or without Pistachia atlantica (Baneh) extraction in female rats. Int J Endocrinol Metab. 2012; 10 (4): 604. [DOI:10.5812/ijem.5305] [PMID:23843831] [PMCID:PMC3693642]
 29. Ghanbari Niaki A, Zare Kookandeh N, Rahmati Ahmadabad S, Yazdani M. PYY (3-36) gene responses to treadmill running with or without Pistachio-Atlantica in female rats. Iranian J Health Phys Act. 2012; 3 (2):.
 30. Abbass G-N, Navabeh Zare K, Saleh Rahmati A, Rozita F. Visfatin gene responses to 8 weeks of treadmill running with or without pistachio atlantica liquid extraction in female rat tissues. Food Nutr Sci. 2012; 3 (8): 1144-1149. [DOI:10.4236/fns.2012.38150]
 31. Gourine N, Bombarda I, Yousfi M, Gaydou EM. Chemotypes of Pistacia atlantica leaf essential oils from Algeria. Nat Prod Commun. 2010; 5 (1): 115- 20. [PMID:20184035]
 32. Delazar A, Reid RG, Sarker SD. GC-MS analysis of the essential oil from the oleoresin of pistacia atlantica var. mutica Chemistry of Natural Compounds. 2004;40:24-7. [DOI:10.1023/B:CONC.0000025459.72590.9e]
 33. Rahmati-Ahmadabad S, Ghanbari-Niaki A, Zare-Kookandeh N, Ansari-Pirsarae Z. Nesfatin-1/nucleobindin-2 and visfatin genes responses to 8 weeks of treadmill running with or without pistachio atlantica liquid extraction in female rat tissue. Brazilian J Biomotricity. 2012; 6 (1): 43- 52. https://www.redalyc.org/pdf/930/93023652006.pdf
 34. Mager U, Kolehmainen M, de Mello VD, Schwab U, Laaksonen DE, Rauramaa R, et al. Expression of ghrelin gene in peripheral blood mononuclear cells and plasma ghrelin concentrations in patients with metabolic syndrome. Eur J Endocrinol. 2008; 158 (4): 499- 510. [DOI:158/4/499 10.1530/EJE-07-0862]
 35. Fathi R, Ghanbari-Niaki A, Rahbarizadeh F, Hedayati M, Ghahramanloo E, Farshidi Z. The effect of exercise on plasma acylated grelin concentrations and gastrocnemius muscle mRNA expression in male rats. Iranian J Endocrinol Metab. 2009; 10 (5): 519-526. http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-627-en.html
 36. Ghanbari Niaki A, Fathi R, Hedayati M. Effects of treadmill exercise on fundus ghrelin expression and plasma acylated ghrelin level in male rats. Int J Endocrinol Metab. 2010; 1:22- 31. https://sites.kowsarpub.com/ijem/articles/94635.html
 37. Hamdan, II, Afifi FU. Studies on the in vitro and in vivo hypoglycemic activities of some medicinal plants used in treatment of diabetes in Jordanian traditional medicine. J Ethnopharmacol. 2004; 93 (1): 117- 21. [DOI:10.1016/j.jep.2004.03.033S0378874104001576]
 38. Ghanbari-Niaki A, Rahmati-Ahmadabad S, Zare-Kookandeh N. ABCG8 gene responses to 8 weeks treadmill running with or without pistachia atlantica (Baneh) extraction in female rats. Int J Endocrinol Metab. 2012; 10 (4): 604- 10. [DOI:10.5812/ijem.5305] [PMID: 3693642]
 39. Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods. 2001; 25 (4): 402- 8. [DOI:10.1006/meth.2001.1262]
 40. Rahmati-Ahmadabad S, Azarbayjani MA, Farzanegi P, Moradi L. High-intensity interval training has a greater effect on reverse cholesterol transport elements compared with moderate-intensity continuous training in obese male rats. Eur J Prev Cardiol. 2019: 2047487319887828. [DOI:10.1177/2047487319887828]
 41. Fotovat S, Jalali dehkordi K, Taghian F. The effect of eight- weeks of aerobic training with nano-eugenol supplementation on pancreatic tissue UPC3 gene expression and MDA serum levels in diabetic rats. Res Sport Sci Med Plants. 2020; 1 (1): 79- 89. [DOI:10.30495/varzesh.2020.678661]
 42. Gao X, Yuan S. High density lipoproteins-based therapies for cardiovascular disease. J Cardiovasc Dis Res. 2010; 1 (3): 99- 103. [DOI:10.4103/0975-3583.70898]
 43. Rahmati-Ahmadabad S, Shirvani H, Ghanbari-Niaki A, Rostamkhani F. The effects of high-intensity interval training on reverse cholesterol transport elements: A way of cardiovascular protection against atherosclerosis. Life Sci. 2018; 209: 377- 82. [DOI:10.1016/j.lfs.2018.08.036] 
 44. Sahin H, Uyanik M, Inanc N. Effects of Conjugated Linoleic Acid on Body Composition and Selected Biochemical Parameters in Obese Women. Pakistan J Nutr. 2008; 7: 546- 9. [DOI:10.3923/pjn.2008.546.549]
 45. Gomez G, Han S, Englander EW, Greeley GH, Jr. Influence of a long-term high-fat diet on ghrelin secretion and ghrelin-induced food intake in rats. Regul Pept. 2012; 173 (1-3): 60- 3. [DOI:10.1016/j.regpep.2011.09.006]
 46. Asakawa A, Inui A, Kaga T, Katsuura G, Fujimiya M, Fujino MA, et al. Antagonism of ghrelin receptor reduces food intake and body weight gain in mice. Gut. 2003; 52 (7): 947- 52. [DOI:10.1136/gut.52.7.947] [PMID: PMC1773718]