تاثیر مکمل گیری ریشه خشک شده زرشک بر درد عضلانی و سطوح سرمی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز اکسنتریک در زنان غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

10.30495/varzesh.2021.1918664.1001

چکیده

مقدمه و هدف: مصرف مواد آنتی اکسیدانی می­توانند کوفتگی یا درد عضلانی تاخیری، التهاب و شاخص­های اکسایشی را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مکمل گیری ریشه خشک شده زرشک بر درد عضلانی و سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) سرم بدنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز اکسنتریک در زنان غیر ورزشکار بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 30 زن غیر ورزشکار 20 تا 30 ساله به طور تصادفی در سه گروه 10 نفری شامل 1) فعالیت وامانده ساز اکسنتریک (گروه کنترل)، 2) فعالیت وامانده ساز اکسنتریک + دارونما (گروه دارونما) و 3) فعالیت وامانده ساز اکسنتریک + مکمل زرشک (گروه زرشک) قرار گرفتند. در روز پیش آزمون، هر سه گروه در یک فعالیت وامانده ساز اکسنتریک شرکت کردند. قبل و بعد از فعالیت نمونه خونی از آزمودنی­ها گرفته شد. سپس به مدت 2 هفته، آزمودنی­ها در برنامه مکمل­گیری مختص به گروه خود شرکت کردند. گروه های 2 و 3 به ترتیب ریشه خشک شده زرشک و پودر آرد با دوز روزانه 3 کپسول 250 میلی گرمی دریافت کردند. بعد از دو هفته دریافت مداخلات، هر سه گروه در پس آزمون مشابه با پیش آزمون در فعالیت بدنی وامانده ساز اکسنتریک با همان شدت و مدت شرکت کردند و مجددا قبل و بعد از این فعالیت نیز نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون آماری تحلیل واریانس عاملی 4 × 2 (2 گروه و 4 زمان اندازه گیری) همراه با آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد (05/0≥P).
یافته ها: فعالیت وامانده ساز اکسنتریک و فعالیت وامانده ساز اکسنتریک + مکمل زرشک اثر معنی داری بر تغییرات سطوح سرمی SOD و CAT نداشت (05/0≤P) با این وجود فعالیت وامانده ساز اکسنتریک منجر به افزایش معنی دارسطوح سرمی GPX و درد عضلانی شد (05/0≥P) در حالی که این افزایش در گروه مصرف مکمل زرشک کمتر بود (05/0≥P).
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یک وهله فعالیت وامانده ساز اکسنتریک می تواند درد عضلانی و سطوح سرمی GPX را در زنان غیر ورزشکار افزایش دهد با این وجود 14 روز مکمل گیری زرشک می تواند سطوح آن را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها