اثر تمرین پیلاتس همراه با مصرف زعفران بر ترکیب بدنی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تغذیه و فعالیت ورزشی دو عامل موثر بر کنترل وزن هستند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی پیلاتس همراه با مصرف زعفران بر ترکیب بدنی  زنان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 32 زن غیر ورزشکار داوطلب بر اساس وزن بدن در چهار گروه هشت نفره شامل 1) تمرین پیلاتس، 2) زعفران، 3) تمرین+ زعفران و 4) دارونما قرار گرفتند. گروه های 1 و 3 به مدت 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات پیلاتس را انجام دادند و گروه های 2 و 3 روزانه کپسول های حاوی 30 میلی گرم/روز زعفران و گروه 4 کپسول های حاوی دارونما را به مدت 8 هفته مصرف نمودند. در پیش آزمون و 72 ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی و مصرف زعفران ترکیب بدنی آزمودنی ها با استفاده از دستگاه  ترکیب بدنی مدل X1 ساخت کشور کره جنوبی اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های شاپیروویلک، آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (0/05≥P).
نتایج: تمرین پیلاتس، مصرف زعفران و تمرین پیلاتس همراه با مصرف زعفران اثر معنی داری بر کاهش توده چربی، افزایش آب کل بدن و توده خالص بدن داشت (0/001=P) همچنین تمرین پیلاتس همراه با مصرف زعفران نسبت به مصرف زعفران اثر بیشتری بر کاهش توده چربی بدن (0/01=P) و افزایش آب کل بدن (0/009=P) داشت
بحث و نتیجه گیری: اگرچه تمرین پیلاتس و مصرف زعفران به تنهایی منجر به بهبود ترکیب بدنی می شوند، با این وجود به نظر می رسد تمرین پیلاتس همراه با مصرف زعفران دارای اثرات مطلوب تری نسبت به هر کدام به تنهایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Hosseini S, Kazemi N, Ahmadi M, Esmail Zadeh F, Azarbayjani M. The effect of resistance training on sex hormones of women with gestational diabetes. HEHP. 2020; 8 (2): 95- 99. http://hehp.modares.ac.ir/article-5-42945-en.html
 2. Haghjoo M, Zar A, Hoseini SA. The effect of 8 weeks zumba training on women’s body composition with overweight. JMJ. 2016; 14 (2): 21- 30. [DOI:10.29252/jmj.14.2.21]
 3. Hosseini S, Nik Bakht H, Azarbayjani MA. The effect of aqua extract of saffron with resistance training on glycemic indexes of Streptozotocin induced diabetic rats. Armaghane danesh. 2013; 18 (4): 284- 294. http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-341-fa.html
 4. Yumuk, VD. Prevalence of obesity in Turkey. Obesity Rrev. 2005; 6 (1): 9- 10.‏ [DOI:10.1111/j.1467-789X.2005.00172.x] [PMID:15655033]
 5. Rimes RR, de Souza Moura AM, Lamego MK, de Sá Filho AS, Manochio J, Paes F, et al. Effects of exercise on physical and mental health, and cognitive and brain functions in schizophrenia: clinical and experimental evidence. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2015; 14 (10): 1244- 54. [DOI:10.2174/1871527315666151111130659] [PMID:26556069]
 6. Hosseini SA, Bagheri A, Izadi M, Salehi O, Farkhaie F. The effect of eight weeks of training and two weeks of detraining in office on vaspin and glycemic indices of male staff. JOH. 2019; 16 (1): 13- 22. http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2180-en.html
 7. Hosseini SA, Ahmadi M, Aleali A, Zar A, Ghafari L. The effect of eight weeks selected football training on body composition of male with intellectual disability. IJRN. 2019; 6 (1): 43- 49. http://ijrn.ir/article-1-339-en.html
 8. Hosseini SA, Shadmehri S, Kazemi N, Mosalaneghad A, Izadi A. The effect of 10- weeks pilates training on resistin and adiponectin of women with breast cancer. J Cli Nurs Midwifery. 2018; 7 (2): 116- 125. http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-838-fa.html
 9. Wells C, Kolt GS, Bialocerkowski A. Defining pilates exercise: a systematic review. Complement Ther Med. 202; 20 (4): 253- 262.‏ https://doi.org/10.1016/j.ctim.2012.02.005
 10. Soleimani A, Khosravi A, Asadi E. The effect of ten weeks ginger consumption on lipid profile and body composition in obese women following the exercise Pilates. Tehran Univ Med J. 2019; 77 (3): 193- 198. http://tumj.tums.ac.ir/article-1-9717-en.html
 11. Amirsasan R, Nikookheslat S, Dolgari Sharaf R. Effect of eight weeks of pilates training on some physical fitness variables in untrained overweight females. J Rehabil Med. 2017; 6 (1): 192- 200. [DOI:10.22037/jrm.2017.1100438]
 12. Hooshmand Moghadam B, Gaeini AA. Effect of saffron supplementation with resistance training on serum leptin levels, body composition and muscle strength in non-athletic young men. J Birjand Univ Med Sci. 2018; 25 (4): 263- 275. http://journal.bums.ac.ir/article-1-2400-fa.html
 13. Ajam M, Afzalpour M, Abtahi H, Saghebjou M. The effect of saffron extract consumption on the serum paraoxonase-1 (PON1) enzyme activity and C - reactive protein (CRP) in healthy young women following a session of acute resistance training. Sport Physiol Manag Inves. 2015; 7 (1): 97- 111. http://www.sportrc.ir/article_66150.html?lang=en
 14. Atashak S. The effect of eight weeks of pilates training on C- reactive protein, insulin resistance, and body composition in middle- aged obese women. JRUMS. 2018; 17 (5): 421- 434. http://journal.rums.ac.ir/article-1-3997-fa.html
 15. Şavkin R, Aslan UB. The effect of Pilates exercise on body composition in sedentary overweight and obese women. J Sports Med Phys Fitness. 2017; 57 (11): 1464- 1470. [DOI:10.23736/S0022-4707.16.06465-3] [PMID:27607588]
 16. Salehzade K, Ayromlou H, Khajaiy S, Saberi Y. Effects of Pilates on changes in balance, body composition, and vital signs including dual blood pressure and resting heart rate in females with multiple sclerosis in Tabriz, Iran. IJNR. 2018; 13 (2): 17- 24. http://ijnr.ir/article-1-2018-en.html
 17. Niehues JR, Gonzáles I, Lemos RR, Haas P. Pilates method for lung function and functional capacity in obese adults. Altern Ther Health Med. 2015; 21 (5): 73- 80. [PMID:26393994]
 18. Mazzarino M, Kerr D, Wajswelner H, Morris ME. Pilates method for women's health: systematic review of randomized controlled trials. Arch Phys Med Rehabil. 2015; 96 (12): 2231- 42. [DOI:10.1016/j.apmr.2015.04.005] [PMID:25912668]
 19. Byrnes K, Wu PJ, Whillier S. Is Pilates an effective rehabilitation tool? A systematic review. J Bodyw Mov Ther. 2018; 22 (1): 192- 202. [DOI:10.1016/j.jbmt.2017.04.008] [PMID:29332746]
 20. Tajik A, Zirahian F, Shahabi H, Kalani F. Effects of exercise training and saffron extract on some of the predictors of cardiovascular diseases. JSSU. 2017; 25 (9): 690- 700. http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-4161-fa.html
 21. Abedimanesh N, Bathaie SZ, Abedimanesh S, Motlagh B, Separham A, Ostadrahimi A. Saffron and crocin improved appetite, dietary intakes and body composition in patients with coronary artery disease. J Cardiovasc Thorac Res. 2017; 9 (4): 200- 208. [DOI:10.15171/jcvtr.2017.35] [PMID:29391933] [PMCID:PMC5787332]
 22. Milajerdi A, Bitarafan V, Mahmoudi M. A Review on the effects of saffron extract and its constituents on factors related to neurologic, cardiovascular and gastrointestinal diseases. J Med Plants. 2015; 14 (55): 9- 28. http://jmp.ir/article-1-1115-en.html