اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف عصاره بهار نارنج بر سطوح استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای سما، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای سما، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سالمندی فرآیندی بیولوژیکی است که با افزایش استرس اکسیداتیو موجب اختلال در عملکرد عضلانی و آتروفی عضلانی می گردد، اگرچه نقش تمرینات ورزشی و برخی گیاهان دارویی بر بهبود متابولیسم عضلانی مشخص شده است، اما اثر تمرین تناوبی شدید (HIIT) و مصرف بهار نارنج (CA) بر استرس اکسیداتیو بافت عضلانی متعاقب سالمندی ناشناخته است. از این­رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین HIIT همراه با CA بر سطوح گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، مالون­دی­آلدئید (MDA) و  پروتئین کربونیل (PC) در بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند انجام شد.
روش­ ها: در این مطالعه تجربی 35 سر موش صحرایی سالمند در محدوده سنی 14 تا 18 ماه، وزن تقریبی 270 الی 320 گرم به طور تصادفی به گروه­های (1) کنترل (C)، (2) شم (Sh)، (3) HIIT، (4)  CA و (5) HIIT+CA تقسیم شدند. گروه های 3 و 5 به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته به تمرین HIIT (با شدت 85% تا 110% VO2maxو سرعت m/min 15-25) به تمرین پرداختند. مصرف عصاره بهار نارنج در گروه های 4 و 5 روزانه mg/kg/day 300 طی هشت هفته به صورت صفاقی بود. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون آنالیز واریانس یک­راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار Graph Pad Prism 8.3.0 انجام شد (0/05≥P).  
یافته­ ها: تمرین HIIT موجب افزایش GPx و کاهش PC گردید(0/05≥P). مصرف CA و تعامل HIIT+CA موجب افزایش GPx، کاهش MDA و PC در بافت عضله نعلی موش های صحرایی سالمند گردید(0/05≥P).
نتیجه­ گیری: به نظر می رسد تمرین HIIT و CA هم به تنهایی و هم به طور سینرژیستی اثر مطلوبی بر کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدان ها دارند، با این حال انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. Kadoguchi T, Shimada K, Miyazaki T, Kitamura K, Kunimoto M, Aikawa T, et al. Promotion of oxidative stress is associated with mitochondrial dysfunction and muscle atrophy in aging mice. Geriatr Gerontol Int. 2020; 20 (1): 78– 84. [DOI:10.1111/ggi.13818] [PMID:31758637]
 2. Sakellariou GK, Pearson T, Lightfoot AP, Nye GA, Wells N, Giakoumaki II, et al. Mitochondrial ROS regulate oxidative damage and mitophagy but not age-related muscle fiber atrophy. Sci Rep. 2016; 6: 33944. [DOI:10.1038/srep33944] [PMID:27681159] [PMCID:PMC5041117]
 3. Gorni D, Finco A. Oxidative stress in elderly population: A prevention screening study. Aging Med. 2020; 3 (3): 205– 213. [DOI:10.1002/agm2.12121] [PMID:33103041] [PMCID:PMC7574639]
 4. Bernardi M, Peluso I. Interactions between oxidative stress and cardiorespiratory fitness: old and new biomarkers. Curr Opin Toxicol. 2020; (20-21): 15- 22. [DOIorg/10.1016/j.cotox.2020.03.005]
 5. Yavari A, Javadi M, Mirmiran P, Bahadoran Z. Exercise-induced oxidative stress and dietary antioxidants. Asian J Sports Med. 2015; 6 (1): e24898. [DOI:10.5812/asjsm.24898][PMID:25883776] [PMCID:PMC4393546]
 6. Hsieh S-S, Chueh T-Y, Huang C-J, Kao S-C, Hillman CH, Chang Y-K, et al. Systematic review of the acute and chronic effects of high-intensity interval training on executive function across the lifespan. J Sports Sci. 2020; 1– 13. [DOI:10.1080/02640414.2020.1803630] [PMID:32780634]
 7. Paes L, Lima D, Matsuura C, De Souza MDG, Cyrino F, Barbosa C, et al. Effects of moderate and high intensity isocaloric aerobic training upon microvascular reactivity and myocardial oxidative stress in rats. PLoS One. 2020; 15 (2): e0218228. [DOI:10.1371/journal.pone.0218228] [PMID:32032358] [PMCID:PMC7006926]
 8. Ammar A, Trabelsi K, Boukhris O, Glenn JM, Bott N, Masmoudi L, et al. Effects of aerobic-, anaerobic-and combined-based exercises on plasma oxidative stress biomarkers in healthy untrained young adults. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17 (7): 2601. [DOI:10.3390/ijerph17072601] [PMID:32290148] [PMCID:PMC7178085]
 9. Shykholeslami Z, Abdi A, Barari A, Hosseini SA. The effect of aerobic training with Citrus aurantium L. on SIRT1 and PGC-1α gene expression levels in the liver tissue of elderly rats. Jorjani Biomed J. 2019; 7 (4): 57– 65. http://goums.ac.ir/jorjanijournal/article-1-720-en.html
 10. Elyasi L, Ghazvini H. The protective effects of Citrus aurantium extract on a 6-hydroxydopamine- induced model of parkinson’s disease in male rats. Anat Sci J. 2020; 17 (1): 1– 6. http://anatomyjournal.ir/article-1-230-en.html
 11. Testai L, Piragine E, Piano I, Flori L, Da Pozzo E, Miragliotta V, et al. The Citrus flavonoid naringenin protects the myocardium from ageing- dependent dysfunction: potential role of SIRT1. Oxid Med Cell Longev. 2020; 1- 15. [DOI:10.1155/2020/4650207]
 12. Yazdanparast Chaharmahali B, Azarbayjani MA, Peeri M, Farzanegi Arkhazloo P. The effect of moderate and high intensity interval trainings on Cardiac apoptosis in the old female rats. Rep Heal Care. 2018; 4 (1): 26– 35. http://jrhc.miau.ac.ir/article_2873.html
 13. He W, Li Y, Liu M, Yu H, Chen Q, Chen Y, et al. Citrus aurantium L. and its flavonoids regulate TNBS-induced inflammatory bowel disease through anti-inflammation and suppressing isolated jejunum contraction. Int J Mol Sci. 2018; 19 (10): 3057. [DOI:10.3390/ijms19103057] [PMID:30301267] [PMCID:PMC6213068]
 14. Davari F, Alimanesh Z, Alimanesh Z, Salehi O, Hosseini SA. Effect of training and crocin supplementation on mitochondrial biogenesis and redox-sensitive transcription factors in liver tissue of type 2 diabetic rats. Arch Physiol Biochem. 2020; 1– 6. [DOI:10.1080/13813455.2020.1762663] [PMID:32401063]
 15. Fakhri S, Shakeryan S, Alizadeh A, Shahryari A. Effect of 6 weeks of high intensity interval training with nano curcumin supplement on antioxidant defense and lipid peroxidation in overweight girls- clinical trial. Iran J diabetes Obes. 2020; 1- 10. [DOI:10.18502/ijdo.v11i3.2606]
 16. Zhu Q, Qu Y, Zhou X-G, Chen J-N, Luo H-R, Wu G-S. A dihydroflavonoid naringin extends the lifespan of C. elegans and delays the progression of aging- related diseases in PD/AD models via DAF-16. Oxid Med Cell Longev. 2020; 6069354. [DOI:10.1155/2020/6069354] [PMID:32832002] [PMCID:PMC7422489]
 17. Hosseini SA, Hamzavi K, Safarzadeh H, Salehi O. Interactive effect of swimming training and fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) extract on glycemic indices and lipid profile in diabetic rats. Arch Physiol Biochem. 2020; 1– 5. [DOI:10.1080/13813455.2020.1826529] [PMID:33017260]
 18. Ana L, Lima MJ, Simoni R. Heart rate variability in the frequency domain after strength training with citrus auratium supplementation. Int Phys Med Rehab J. 2020;5(3):110–113. [DOI:10.15406/ipmrj.2020.05.00240]
 19. Hansen DK, George NI, White GE, Abdel-Rahman A, Pellicore LS, Fabricant D. Cardiovascular toxicity of Citrus aurantium in exercised rats. Cardiovasc Toxicol. 2013;13(3):208–219. [DOI:10.1007/s12012-013-9199-x] [PMID:23397375]