اثر تمرین شنا همراه با عصاره گشنیز بر شاخص های قندی موش های صحرایی مبتلا به دیابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت­های ورزشی و رژیم غذایی سهم عمده­ای در کاهش عوارض ناشی از دیابت از جمله چاقی، پر فشار خونی، هیپرلیپیدمی و هیپرانسولینمی دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین شنا همراه با مصرف عصاره گشنیز بر شاخص­های قندی موش­های صحرایی مبتلا به دیابت بود.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش تجربی 32 سر موش صحرایی نژاد اسپراگودوالی انتخاب و یک هفته پس از القاء دیابت به چهار گروه 8 سری 1) تمرین شنا، 2) گشنیز، 3) تمرین شنا همراه با گشنیز، و 4) کنترل تقسیم شدند. گروه­های 2 و 3 روزانه 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره گشنیز به صورت صفاقی دریافت کردند همچنین گروه­های 1 و 3 به مدت چهار هفته و هر هفته پنج جلسه و هر جلسه به مدت 30 دقیقه شنا کردند. جهت تجزیه و تحلیل یافته­ها، از آزمون­های کالموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (0/05 ≥P).
یافته ­ها: تمرین شنا، مصرف گشنیز و تمرین شنا همراه با مصرف گشنیز اثر معنی­ داری بر کاهش گلوکز ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله داشت (0/05≥P)؛ مصرف گشنیز و تمرین شنا همراه با مصرف گشنیز اثر معنی­ داری بر کاهش مقاومت به انسولین داشت (0/05≥P)؛ مصرف گشنیز نسبت به تمرین شنا اثر بیشتری بر کاهش گلوکز ناشتا داشت (0/05≥P) و تمرین شنا، مصرف گشنیز و تمرین شنا همراه با مصرف گشنیز اثر معنی ­داری بر کاهش انسولین نداشت (0/05≤P).
بحث و نتیجه ­گیری: به نظر می­ رسد بتوان جهت بهبود شاخص­ های قندی موش ­های صحرایی مبتلا به دیابت از چهار هفته تمرین شنا و مصرف عصاره گشنیز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Davari F, Alimanesh Z, Alimanesh Z, Salehi O, Hosseini SA. Effect of training and crocin supplementation on mitochondrial biogenesis and redox-sensitive transcription factors in liver tissue of type 2 diabetic rats. Arch Physiol Biochem. 2020; 1- 6. DOI: 10.1080/13813455.2020.1762663. PMID: 32401063.
 2. Hosseini AS, Hamzavi Kh, Safarzadeh h, Salehi O. Interactive effect of swimming training and fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) extract on glycemic indices and lipid profile in diabetic rats. Arch Physiol Biochem. 2020; 1- 5. DOI: 10.1080/13813455.2020.1826529. PMID: 33017260.
 3. Dehghan F, Hajiaghaalipour F, Yusof A, Muniandy S, Hosseini SA, Heydari S, et al. Saffron with resistance exercise improves diabetic parameters through the GLUT4/AMPK pathway in-vitro and in-vivo. Scie Rep. 2016; 6: 1- 12. DOI: 10.1038/srep25139. PMID: 27122001.
 4. Hosseini SA, Zar A, Dehghani Z. Lipid lowering effects of Nigella sativa and swimming training in streptozotocin- induced diabetic rats. Ann Mil Health Sci Res. 2018; 16 (3): e84153. DOI: 10.5812/amh.84153.
 5. Sigal RJ, Wasserman DH, Kenny GP, Castanedasceppa CC. Physical activity/ exercise and type 2 diabetes. Diabetes Car. 2004; 27: 2518- 2535. DOI: 10.2337/diacare.27.10.2518. PMID: 15451933.
 6. Hosseini A, Khoshsovt F, Ahmadi M, Azarbayjani M A, Salehi O, Farkhaie F. Effects of Aloe Vera and swimming training on lipid profile of streptozotocin- induced diabetic rats. Nutr Food Sci Res. 2020; 7 (1): 9-16. DOI: 10.29252/nfsr.7.1.9.
 7. Salehi O, Hosseini SA, Farkhaie F, Farzanegi P, Zar A. The effect of moderate intensity endurance training with genistein on brain- derived neurotrophic factor and tumor necrosis factor-α in diabetic rats. J Nutr Fast Health. 2019; 7 (1): 44-51. DOI: 10.22038/jnfh.2019.37231.1163.
 8. Karimi E, Gholami J, Rezaei P, Mazidi M. The effect of oral coriander seed extracts on lipids, blood glucose, and oxidative stress indicators in streptozotocin-induced diabetic rats. Qom Univ Med Sci J. 2015; 8 (5): 85- 92. URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-646-en.html
 9. Gray AM, Flatt PR. Insulin-releasing and Insulin-like activity of the traditional anti-diabetic plant Coriandrumsativum (coriander). Br J Nutr. 1999; 81 (3): 203- 209. DOI: 10.1017/s0007114599000392. PMID: 10434846.
 10. Eidi M, Eidi A, Saeidi A, Molanaei S, Sadeghipour A, Bahar M, Bahar K. Effect of Coriander seed (Coriandrum Sativam L) ethanol extract on insulin release from pancreatic beta cells in streptozotocin- induced diabetic rats. Phyto Res. 2009; 23 (3): 404- 406. DOI: 10.1002/ptr.2642.
 11. Jelodar GH, Maleki M, Sirus SH. Effect of Walnut leaf, Coriander and Pomegranate on blood glucose and histopathology of pancreas of alloxan induced diabetic rats. Afr J Trad. 2007; 4 (3): 299- 305. DOI: 10.4314/ajtcam.v4i3.31223. PMID: 20161893.
 12. Leung AY. Encyclopedia of common natural ingredient used in food, drugs and cosmetics. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons. 1980; 193- 195.
 13. Tyler VC, Brady LR, Robbers JE. Pharmacognosy. 9th ed. Philadelphia: Lea & febiger. 1988; 106- 119.
 14. Hashem Dabaghian F, Kamalinejad M, Shojaii A, Abdollahi Fard M, Ghushegir S. Review of antidiabetic plants in Iranian traditional medicine and their efficacy. JMP. 2012; 1 (41): 1- 11. URL:http://jmp.ir/article-1-466-en.html.
 15. Gallagher AM, Flatt PR, Duffy G, AbdelWahab YHA. The effects of traditional antidiabetic plants on in vitro glucose diffusion. Nutr Res. 2003; 23 (3): 413- 424. DOI: 10.1016/S0271-5317(02)00533-X.
 16. Sreelatha S, Inbavalli R. Antioxidant, antihyperglycemic, and antihyperlipidemic effects of coriandrumsativum leaf and stem in alloxan-induced diabetic rats. J Food Sci. 2012; 77 (7): 119-123. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2012.02755.x. PMID: 22671941.
 17. Vessal M, Hemmati M, Vasei M. Antidiabetic effects of quercetin in streptozocin- induced diabetic rats. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2003; 135 (3): 357- 364. DOI: 10.1016/S1532-0456(03)00140-6.
 18. Jouad H, Lemhadri A, Maghrani M, Burcelin R, Eddouks M. Hawthorn evokes a potent anti-hyperglycemic capacity in streptozotocin-induced diabetic rats. J Herb Pharmacother. 2003; 3 (2): 19- 29. PMID: 15277062.
 19. Chithra V, Leelamma S. Coriandrum Sativum- effect on lipid metabolism in 1.2- dimethyl hydrazine induced colon cancer. J Ethnopharmaco. 2000; 71: 457- 463. DOI: 10.1016/s0378-8741(00)00182-3. PMID: 10940583.
 20. Hosseini S, Kazemi N, Nouri R, Kordi M, Kasraian M. The effect of aqua and resistance trainings on lipid profile, adiponectin, insulin, and glucose in women with gestational diabetes mellitus. Iranian J Obst Gynecol Infert. 2018; 21(4): 8- 18. DOI: 10.22038/ijogi.2018.11215.
 21. Riberiro C, Cambri LT, Dalia RA, Araujo MB, Ghezzi AC, Moura LP, et al. Muscle protein metabolism in neonatal alloxan administered rats: effects of continuous and intermittent swimming training. Diabetology Met Syn. 2012; 4 (5): 1- 11. DOI: 10.1186/1758-5996-4-5.
 22. Sudatti Delevatti R, Feil Pinho C, Carolina Kanitz A, Lima Alberton C, Corrêa Marson E. Glycemic reductions following water- and land-based exercise in patients with type 2 diabetes mellitus. Complement Ther Clin Pract. 2016; 24: 73- 77. DOI: 10.1016/j.ctcp.2016.05.008. PMID: 27502804.
 23. Hall KE, McDonald MW, Grisé KN, Campos OA, Noble EG, James Melling CW. The role of resistance and aerobic exercise training on insulin sensitivity measures in STZ-induced type 1 diabetic rodents. Meta J. 2013; 62 (10): 1485- 1494. DOI: 10.1016/j.metabol.2013.05.012. PMID: 23810201.
 24. Brooks N, Layne EJ, Gordon LP, Roubenoff R, Nelson EM, Castaneda- Sceppa C. Strength training improves muscle quality and insulin sensitivity in Hispanic older adults with type 2 diabetes. Int J Med Sci. 2007; 4 (1): 19- 27. DOI: 10.7150/ijms.4.19. PMID: 17211497.