نویسنده = پریسا بنایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شش هفته تمرینات هوازی منتخب بر برخی عوامل فیزیولوژیکی مردان سالمند

دوره 1، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 1-9

10.30495/varzesh.2021.1918630.1002

محسن خداکرمیان؛ مهران قهرمانی؛ ناهید محمدی جاوید؛ پریسا بنایی