فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی

فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان در تاریخ 1399/06/16 طی مجوز شماره 23934/ص/1399 از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار یافته است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

تمامی مقالات پذیرفته شده در این فصلنامه قبل از فرایند پذیرش و چاپ از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها